PIRINEN, H. Myyttinen Bernt Notke. Tahiti, v. 1, n. 1, 30 syys 2011.