[1]
H. Pirinen, ”Myyttinen Bernt Notke”, tht, vsk. 1, nro 1, syys 2011.