[1]
J. F. Silva, ”Havaitsemisesta”, tht, vsk. 5, nro 2, syys 2015.