https://tahiti.journal.fi/issue/feed Tahiti 2023-05-10T12:14:00+03:00 Nina Kokkinen & Riikka Niemelä tahitipaatoimittajat@gmail.com Open Journal Systems <p><em>Tahiti – Taidehistoria tieteenä </em>on Taidehistorian seuran julkaisema avoin tieteellinen aikakausjulkaisu, joka ilmestyy verkossa 2–4 kertaa vuodessa. Lehteä julkaisee Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria. <em>Tahiti</em> toimii avoimena tieteellisenä taidehistorian alan julkaisufoorumina.</p> https://tahiti.journal.fi/article/view/126110 Idea kotilon kuoressa 2023-01-21T09:45:58+02:00 Anne-Maija Malmisalo-Lensu anne-maija.k.malmisalo-lensu@jyu.fi Päivi Lukkarinen ptlukkarinen@gmail.com <p>Artikkelissa tarkastellaan kampuskappelisuunnitelmaa, jonka Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ylioppilaskunta tilasi arkkitehti Alvar Aallolta (1898–1976) vuonna 1961. Kappeli oli tarkoitus rakentaa vuoden 1964 lopulla valmistuneen ylioppilastalon osaksi. Kyseessä on taidehistoriallinen tapaustutkimus, erityisesti eri prosessivaiheista muodostuvan suunnittelukokonaisuuden selvitys. Artikkelissa tarkastellaan Aallon toimiston laatimia neljänlaisia luonnoksia kiinnittäen huomiota kappelin sijaintiin, muotoon, ja sisätilaratkaisuihin. Tutkimus osoittaa, miten määrätietoisesti Alvar Aalto piti kiinni arkkitehtonisen ja kaupunkikuvallisen näkemyksensä säilymisestä projektin edetessä. Kappelin rakentaminen viivästyi ylioppilaskunnan suunnatessa varojaan asuntorakentamiseen ja kiinnostuksen laannuttua, ja lopulta kappeli jäi rakentamatta.</p> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Anne-Maija Malmisalo-Lensu, Päivi Lukkarinen https://tahiti.journal.fi/article/view/128840 Freud, Morelli ja kerronnan kudelma 2023-04-11T20:09:51+03:00 Kukka Paavilainen kukkakunst@gmail.com <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Taiteentuntija Giovanni Morellin (1816–1891) kirja <em>Della Pittura italiana</em> (1897) päätyi psykoanalyytikko Sigmund Freudin (1856–1939) kirjastoon <em>Unien tulkinnan</em> (1899) kirjoitusvaiheessa. Kirjassaan Morelli hyödynsi proosan kirjoittamisen menetelmiä. Hänen esimerkkinsä innoittamana pohdin taiteellistatutkimusta edustavassa artikkelissani <em>taidemaalarin kerronnallisia keinoja</em> ja tietoa, jota tutkimusaiheesta on mahdollista tuottaa yhdistämällä taidemaalarin ja taidehistorioitsijan lähestymistavat. Koska Freud vieraili Morellin kuvaamissa taidekokoelmissa vain lukemalla, lainaan samojen museoiden puutarhoissa puoli vuotta aiemmin maalanneen Ellen Thesleffin (1869–1954) teoksia jäljittääkseni mielikuvia, joita Morellin kirjan lukeminen on saattanut Freudissa synnyttää. Pohdin lisäksi, saiko Freud vaikutteita Morellilta, kuten hän kertoi esseessään ”Michelangelon Mooses” (1914), sekä miten vaikutteet näkyivät Freudin varhaisissa julkaisuissa. Ehdotan lopuksi <em>luovan kirjoituksen katkelmia</em> aineistoksi taiteilijan teosta edeltävien mielikuvien tutkimiseen, korjaan taidehistorian alalle syntyneen väärinkäsityksen erottelemalla <em>freudilaisen lipsahduksen</em> sairauden oireesta ja osoitan Freudin erottaneen Mooses-veistoksesta kirjoittaessaan <em>empiirisen</em> havainnoinnin <em>psykologisesta</em> havainnoinnista. Morellin ja Freudin tarkastelutapojen leikkauspiste tarjoaa teoreettisen lähtökohdan tarkastella tutkivan taiteilijan syntyvän teoksensa äärellä harjoittamaa empiiristä havainnointia ja siitä seuraavan kokemuksen tulkintaa.</p> </div> </div> </div> </div> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Kukka Paavilainen https://tahiti.journal.fi/article/view/127404 Pääsy ja vastus 2023-02-28T22:10:49+02:00 Ari Tanhuanpää Ari.tanhuanpaa@kansallisgalleria.fi <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Artikkelin lähtökohta on filosofista kuvantutkimusta edustavan Emmanuel Alloan tuotanto. Kirjoituksessani pyrin erityisesti valottamaan hänen diafenomenologiaksi kutsumaansa lähestymistapaa, jossa keskeiseksi nousee Aristoteleelta lainattu ”läpinäkyvän” (to diafanēs) käsite. Alloa väittää, että läpinäkyvyys – erityisesti sen ambivalenttisuus – on jäänyt länsimaisessa ajatteluperinteessä reflektoimatta: ei ole ymmärretty, ettei läpinäkyvyys tai aistisuus ylipäänsä tarjoa vain pääsyä aistikohteisiin, vaan muodostaa myös vastuksen niiden välittömälle tavoittamiselle. Tämä aistisen resistanssi yhdistää ”läpinäkyvän” yhtä lailla kaksijakoiseen mediumin käsitteeseen. Tarkastelen Alloan innoittamana sitä, miten kohtaamme mediumin samanaikaisesti pääsynä ja vastuksena. Ihmisten välisten suhteiden tasolla kysymys on siitä, miten kohdata omaan tietoisuutemme nähden ulkoinen (vierassieluisuuden ongelma).</p> </div> </div> </div> </div> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Ari Tanhuanpää https://tahiti.journal.fi/article/view/127651 Viisikymmentä vuotta - Femtio år 2023-03-09T20:13:26+02:00 Eeva Maija Viljo viljoem@elisanet.fi <p>Pääkirjoitus</p> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Eeva Maija Viljo https://tahiti.journal.fi/article/view/127324 ”Tyylin luojat, tunnelman tuojat” 2023-02-24T17:57:00+02:00 Minna Tuulas-Inkinen minna.m.tuulas-inkinen@utu.fi <p>Lectio praecursoria: Minna Tuulas-Inkisen taidehistorian alan väitöskirja “'Tyylin luojat, tunnelman tuojat'. Taiteilijatapetit Suomessa 1950-luvulla" tarkastettiin Turun yliopistossa 10.2.2023. Vastaväittäjänä toimi Dos. Susanna Aaltonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena Prof. Tutta Palin (Turun yliopisto).</p> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Minna Tuulas-Inkinen https://tahiti.journal.fi/article/view/122863 Miten tiede on vastannut yhteiskunnallisiin haasteisiin? 2022-11-06T10:30:10+02:00 Tuuli Lähdesmäki tuuli.lahdesmaki@jyu.fi <p>Suomen Akatemia järjesti sidosryhmilleen ”Tiede ja tutkimus tulevaisuuden menestystekijöinä: Tieteen tila” -tilaisuuden Helsingissä 14.10.2022. Tilaisuuteen kutsutta kahta tutkijaa pyydettiin pohtimaan puheessaan oman alansa näkökulmasta, miten tiede on vastannut yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tämä teksti on puheeni, jossa pohdin tieteen vaikuttavuutta taiteen ja kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta.</p> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tuuli Lähdesmäki https://tahiti.journal.fi/article/view/127146 Aktörskap, nätverk och arkitektur 2023-02-16T21:45:20+02:00 Mia Åkerfelt Mia.Akerfelt@abo.fi <p>Kirja-arvio: <em>Wivi Lönn 1872–1966, </em>toim. Petteri Kummala<em>&nbsp;</em>(Helsinki: Arkkitehtuurimuseo &amp; Parvs, 2022).</p> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mia Åkerfelt https://tahiti.journal.fi/article/view/125777 Sairaala taiteen näyttämönä 2022-12-29T08:13:24+02:00 Sari Kuuva sari.a.kuuva@jyu.fi Teija Luukkanen-Hirvikoski teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi Tuuli Lähdesmäki tuuli.lahdesmaki@jyu.fi <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Suomessa on viime vuosina rakennettu useita uusia sairaaloita ja laajennettu tai peruskorjattu vanhoja. Näihin sairaaloihin on sijoitettu ja hankittu runsaasti taidetta, sillä taiteella on tutkimuksissa osoitettu olevan terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus. Sairaaloihin hankittua ja niissä esiteltyä taidetta voidaan kutsua sairaalataiteeksi. Artikkelissa esittelemme, millaista tutkimusta sairaalataiteesta on tehty, pohdimme millaisia taiteen tiloja sairaalat ovat ja millaisia mahdollisuuksia tai haasteita sairaalat tarjoavat taidehistorioitsijoille niin työskentely-ympäristöinä kuin tutkimuskohteina. Artikkelimme empiirinen osuus perustuu havainnointiin neljässä sairaalassa: Sairaala Novassa Jyväskylässä, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, Mikkelin keskussairaalassa ja Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.</p> </div> </div> </div> </div> 2023-05-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Sari Kuuva, Teija Luukkanen-Hirvikoski, Tuuli Lähdesmäki