Kirjoittajan ohjeet

 

Artikkeli Tahitiin?

Tahiti on vuodesta 2011 Taidehistorian seuran julkaisema tieteellinen open access -julkaisu, joka ilmestyy 2–4 kertaa vuodessa. Lehti toimii avoimena tieteellisenä taidehistorian julkaisufoorumina. Lehteen voi kirjoittaa suomeksi ja ruotsiksi. Artikkeleita voi ehdottaa mistä tahansa alaan liittyvästä aihepiiristä. Lehdellä on tieteellisten julkaisujen Jufo-luokitus (taso 1). Artikkelit tuodaan saataville myös kansainvälisiin avoimen julkaisun tietokantoihin (esim. EBSCO & DOAJ).

Tahiti-lehden sisältö muodostuu pääkirjoituksesta, vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista sekä muista teksteistä joihin kuuluu katsausartikkeleita, tutkimuskuvauksia, puheenvuoroja, haastatteluita, kirja-arvioita, väitöslektioita, ym. Tieteellisissä artikkeleissa noudatamme referee-käytäntöä. Sekä artikkeliehdotuksia, niitä koskevia lausuntoja että julkaisemisesta tehtyjä päätöksiä sitoo tieteelliseen kustantamiseen kuuluva dokumentointivelvollisuus, joka tarkoittaa että lehti säilyttää näitä koskevat asiakirjat. Niin valmiiden artikkeleiden kuin julkaistavaksi hyväksyttyjen viimeisten artikkeliversioiden rinnakkaistallennus sallitaan artikkeleiden julkaisupäivämäärän jälkeen. Lehti ei ennalta sitoudu julkaisemaan mitään tarjottua aineistoa eikä pääsääntöisesti maksa kirjoituspalkkioita. Tahitissa julkaiseminen on maksutonta, mutta kirjoittaja vastaa artikkelinsa kuvaoikeuksista jollei asiasta toisin sovita. Jos artikkeli on kirjoitettu jollakin muulla kielellä kuin kirjoittajan äidinkielellä, on kirjoittajan käytettävä artikkeli kielentarkastajalla ja vastattava sen kuluista. Muilla kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi kirjoitettuja artikkeleita otetaan vastaan vain erikoisnumeroihin.

Julkaistavaksi tarjottu aineisto tiivistelmineen toimitetaan lehden päätoimittajille (tahitipaatoimittajat@gmail.com). Päätoimittajiin voi olla yhteydessä myös teemanumeroiden ideoista sekä artikkeleista, jotka ovat vasta suunnitteilla.

. Ks. ohjeet artikkelia ja sen mukana toimitettavia tietoja varten alempana tällä sivulla.

Vertaisarviointi

Artikkelit arvioidaan ensin kunkin numeron toimituskunnan puolesta ennen kuin ne lähetetään vertaisarvioijien luettaviksi. Toimituskunta saattaa usein jo tässä vaiheessa esittää muutoksia tehtäväksi artikkeliin.

Vertaisarvioinnissa noudatamme ns. double blind -menettelyä, jolloin kirjoittajan ja arvioijan henkilöllisyys säilyvät toisilleen tuntemattomina. Artikkelit luetutetaan vähintään kahdella vertaisarvioijalla, jotka ovat toimituskunnan ulkopuolisia. Kirjoittajaa pyydetään huomioimaan, että vertaisarvointikierrokseen kuluu yleensä aikaa 1–2 kuukautta. Aikataulu vertaisarviointikierroksen jälkeisille korjauksille ja julkaisuille määräytyy kunkin numeron kohdalla erikseen. 

Arvioitsijan toivotaan kiinnittämään huomionsa seuraaviin kysymyksiin, joilla pyritään varmistamaan tekstin tieteellinen laatu: (1) Onko artikkelin kysymyksenasettelu ja tavoitteet määritelty selkeästi? (2) Onko johtopäätökset esitetty selkeästi ja vastaavatko ne esitettyihin kysymyksiin? (3) Tuodaanko artikkelissa perustellusti esiin uutta ja merkityksellistä tietoa kyseessä olevasta ilmiöstä tai kohteesta? (4) Tuleeko artikkelissa esille riittävä oleellisten lähteiden / tutkimuskirjallisuuden hallinta ilmiön ja tutkimuskysymysten suhteen? (5) Onko teksti tyylillisesti sujuvaa, riittävän argumentoitua ja kieliopillisesti korrektia? Lisäksi vertaisarvioijia pyydetään perustellusti määrittelemään, onko teksti (1) hyväksyttävissä sellaisenaan, (2) hyväksyttävissä osoitetuin muutoksin, (3) hyväksyttävissä osoitetuin muutoksin, jotka ovat niin mittavia että ne tulee vielä tarkistuttaa vertaisarvioitsijalla vai (4) tuleeko teksti kokonaisuudessaan hylätä. Tahiti on sitoutunut noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Käsikirjoituksen muotoilussa tulee huomioida:

– Tieteellisten artikkelien ensimmäisen version laajuus voi olla maksimissaan 40000 merkkiä välilyönteineen (ilman viitteitä ja kirjallisuusluetteloa). Jos artikkelisi, jonka haluaisit julkaista Tahitissa, on perustellusta syystä pidempi, ota yhteyttä toimitukseen jo etukäteen. Muut artikkelityypit ovat lyhyempiä, 2–10 liuskan mittaisia, merkkimäärältään pääsääntöisesti enintään 20000 merkkiä.

– Otsikko voi olla korkeintaan kaksiosainen.

– Artikkeleissa käytetään väliotsikoita, mutta vain yhdentasoisia. Väliotsikot erotetaan selvästi omille riveilleen.

– Kappaleet erotetaan toisistaan ylimääräisellä rivivälillä ja ilman sisennyksiä.

– Tekstissä ei käytetä lihavointeja tai alleviivauksia, korostukset merkitään kursiivilla.

– Lyhyet (maksimissaan kahden virkkeen pituiset) lainaukset merkitään lainausmerkein. Pitkät lainaukset erotetaan omaksi kappaleekseen ylimääräisillä rivinvaihdoilla.

– Teksteissä käytetään loppuviitteitä. Erillinen kirjallisuusluettelo voidaan liittää artikkeliin, mutta jos luettelo ei ole kovin laaja, on riittävää että kirjallisuus on sisällytettynä loppuviitteisiin. Ks. alla oleva ohje lähdeviitteiden muotoilusta.

– Käsikirjoitukset tulee lähettää kieleltään ja tyyliltään viimeistellyssä muodossa. Yleinen suositus on, että teksti on selkeää ja siinä vältetään turhia lainasanoja.

– Tekstit lähetetään mieluiten docx-muodossa.

Käsikirjoituksen mukana tulee toimittaa:

– Kirjoittajan tiedot: nimi, oppiarvo, ammatti, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

– Kirjoittajia pyydetään myös kirjoittamaan lyhyt noin 2–3 rivin pituinen esittely itsestään. Esittely julkaistaan artikkelin yhteydessä.

– Jo artikkelin ensimmäisen version mukana tulee toimittaa lyhyt tiivistelmä tai abstrakti artikkelin sisällöstä. Tiivistelmän merkitys on tärkeä, koska kirjasto- ym. tietokannat julkaisevat sen myös omilla sivuillaan. Tieteellisten artikkelien tapauksessa esittelyn pituus on vapaavalintainen ja voi vaihdella muutamasta virkkeestä useampaan kappaleeseen. Halutessaan abstraktin voi toimittaa artikkelin omalla kielellä kirjoitetun version lisäksi myös muulla kielellä. Muiden kuin vertaisarvioitujen artikkelien kohdalla riittää yhteen tai kahteen virkkeeseen mahdutettu ytimekäs kuvaus (esim. ”Arvostelu Jorma Mikolan väitöskirjasta Alttarilta alttarille: alttaritaulumaalaus Suomessa autonomia-ajan loppupuolella” tai ”Katsausartikkeli ICOMin maailmankonferenssista”).

Kuvitus

Käsikirjoituksen mukana tulee toimittaa kuvat ja kuvatekstit. Kuvatekstien tulee sisältää asianmukaiset tekijänoikeudelliset tiedot (ks. kuvatekstien muotoiluohje jäljempänä). Kuvateksti voi sisältää myös kuvan merkitystä tekstille kuvailevan virkkeen.

Kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa kuvien julkaisuoikeuksien hankkimisesta ja kaikista niihin liittyvistä kuluista, ellei toisin olla erikseen sovittu. Lehdellle on toimitettava myös selvitys kuvien julkaisuoikeuksista. Kuvat lähetetään digitaalisina eikä niitä liitetä osaksi tekstitiedostoa, vaan jokainen kuva toimitetaan erillisenä tiedostonaan. Kuvia toivotaan painokelpoisessa koossa (mitoiltaan väh. 1000 x 1000 px ja tarkkuudeltaan väh. 300 dpi), mutta pienemmässäkin koossa olevia kuvia otetaan vastaan.

Kuvien toivottu paikka tekstin lomassa ilmoitetaan selkeästi omalla rivilleen erotetulla tekstillä “[Kuva 8]“. Kuvatekstit lähetetään erillisenä docx-tiedostona. Ks. muotoiluohje alla.

Kuvatekstien muotoiluohje

– Alkuperäiskuva:

Kuva 1. Giambattista Tiepolo, Sabiinitarten ryöstö, 1718–1719. Öljyväri kankaalle, 43,5 x 74 cm. Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki. Kuva: Valtion taidemuseon konservointilaitos / Maija Santala.

– Kirjasta skannattu kuva:

Kuva 2. Ester Helenius, Klaus Holman muotokuva, 1939. Öljyväri ja hiili kankaalle, 53,5 x 42,5 cm. Lahden historiallinen museo, Klaus Holman muistokokoelma. Lähde: Tutta Palin. Ester Helenius: värihurmion palvoja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2016, s. 71.

– Sähköisesti ladattu kuva:

Kuva 3. William Holman Hunt, The Scapegoat, 1854. Öljyväri kankaalle, 86 x 135 cm. Lady Lever Art Gallery, Liverpool. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Holman_Hunt_-_The_Scapegoat.jpg?uselang=fi (haettu 7.11. 2016).

Jos tarpeellista, oheisten kuvatekstien perään liitetään myös tekijänoikeudelliset tiedot ja/tai tiedot kuvien lisensoimisesta.

Lähdeviitteet

Lähdeviitteet merkitään artikkelin loppuviitteiksi. Viitteiden muotoilussa noudatetaan Chicago Manual of Stylen ohjeistusta, mutta artikkelin oman kielen mukaisin muodoin (kirjojen tekijätiedoissa pyydetään kuitenkin seuraamaan kunkin kirjan julkaisukielisiä merkintöjä, esim. ”ed.” tai ”trans.”). Jos samassa viitteessä viitataan samassa tarkoituksessa useampaan kuin yhteen teokseen, ne erotetaan puolipisteellä. Jos mahdollista, sähköiset viitteet annetaan DOI-tunnisteina.

Loppuviitteissä tai artikkelissa käytetyt lyhenteet tulee avata. Loppuviitteissä riittää, että ensimmäisellä käyttökerralla on selkeästi mainittuna sekä koko nimi että käytetty lyhenne, joka sillä kerralla asetetaan sulkeisiin koko nimen perään. Jos artikkeliin on liitettynä erillinen kirjallisuusluettelo, avataan siinä myös artikkelissa käytetyt lyhenteet: kirjallisuuden osalta mainittujen teosten tullessa luetelluiksi, arkistojen osalta erillisenä liitteenä luettelon lopussa.

Seuraavassa ohjeet loppuviitteiden ja kirjallisuusluettelon kirjoittamiseen.

Artikkelin ollessa suomenkielinen:

– Kirja (jolla yksi kirjoittaja)

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Leena Valkeapää, Vapaa kuin lintu: Emil Nervanderin elämä (Helsinki: Taidehistorian Seura, 2015), 46.

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Valkeapää, Vapaa kuin lintu, 68.

Kirjallisuusluettelossa: Valkeapää, Leena. Vapaa kuin lintu: Emil Nervanderin elämä. Helsinki: Taidehistorian Seura, 2015.

– Kirja (jolla useampi kirjoittaja)

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Yve-Alain Bois & Rosalind E. Krauss. Formless: a User's Guide (New York: Zone Books, 1997), 23.

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Bois & Krauss, Formless, 28.

Kirjallisuusluettelossa: Bois, Yve-Alain & Rosalind E. Krauss. Formless: a User's Guide. New York: Zone Books, 1997.

– Kirjan osa

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Markus Hiekkanen, ”Taideteosten ja rakennusten ajoitus”, teoksessa Katseen rajat: taidehistorian metodologiaa, toimittaneet Arja Elovirta ja Ville Lukkarinen (Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998), 231.

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Hiekkanen, ”Taideteosten ja rakennusten ajoitus”, 229.

Kirjallisuusluettelossa: Hiekkanen, Markus. ”Taideteosten ja rakennusten ajoitus”. Teoksessa Katseen rajat: taidehistorian metodologiaa, toimittaneet Arja Elovirta ja Ville Lukkarinen, 228–238. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998.

– Sähköisesti julkaistu kirja

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Yrjö Hirn, Origins of Art: a Psychological and Sociological Inquiry (London: MacMillan & Co., 1900), luettu 13.4.2016, https://archive.org/details/originsofartpsyc00hirniala, 63.

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Hirn, Origins of Art, 68.

Kirjallisuusluettelossa: Hirn, Yrjö. Origins of Art: a Psychological and Sociological Inquiry. London: MacMillan & Co., 1900. Luettu 13.4.2016, https://archive.org/details/originsofartpsyc00hirniala.

– Artikkeli

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Eero Tarasti, “‘Mystiset barrikadit’ eli Pariisin presiöösit salongit 1600-luvulla”, Synteesi 1/2015: 3–10.

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Tarasti, “Mystiset barrikadit”, 28.

Kirjallisuusluettelossa: Tarasti, Eero. “‘Mystiset barrikadit’ eli Pariisin presiöösit salongit 1600-luvulla”. Synteesi1/2015: 3–23

– Sähköisessä muodossa julkaistu artikkeli

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: Johanna Sumiala & Lotta Lounasmeri, “Melkein kuolematon johtaja: presidentti Kekkosen hautajaiset rituaalisena mediatapahtumana”, Lähikuva vol. 29, nro. 2 (2016): 8–9, luettu 10.12.2016, http://ojs.tsv.fi/index.php/lahikuva/article/view/58875/20378

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: Sumiala ja Lounasmeri, “Melkein kuolematon johtaja”, 11.

Kirjallisuusluettelossa: Sumiala, Johanna & Lotta Lounasmeri. “Melkein kuolematon johtaja: presidentti Kekkosen hautajaiset rituaalisena mediatapahtumana”. Lähikuva vol. 29, nro. 2 (2016): 6–21. Luettu 10.12.2016. http://ojs.tsv.fi/index.php/lahikuva/article/view/58875/20378

– Verkkosivu tai blogi

Loppuviitteessä ensimmäistä kertaa käytettäessä: “Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria ry: Säännöt”, luettu 12.12.2016, “http://www.taidehistorianseura.fi/index.htm.

Loppuviitteessä seuraavilla kerroilla käytettäessä: “Taidehistorian Seura”

Kirjallisuusluettelossa: Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria ry. ” “Taidehistorian Seura – Föreningen för Konsthistoria ry: Säännöt”. Luettu 12.12.2016. “http://www.taidehistorianseura.fi/index.htm.

– Sähköposti

David Hockney, sähköposti Giotto di Bondonelle, 13.5.1998.

– Sama lähde kuin edellisessä loppuviitteessä

Ibid.

Lisäohjeita muihin tapauksiin löytyy täältä: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.