Digitaalisen arkkitehtuurin kuvalähteillä

Katsaus tietokoneavusteisen arkkitehtuurin kuvahistoriallisia taustoja koskevaan tutkimukseen

Abstrakti

Arkkitehdit ovat 1900-luvun lopulta lähtien siirtyneet työskentelemään pääosin digitaalisille alustoille. Varhaiset suunnittelusovellukset noudattelivat vielä arkkitehtuuripiirustuksen vuosisataisia konventioita, mutta esimerkiksi
kolmiulotteisen tietomallinnuksen myötä rakennettua ympäristöä on päädytty ajattelemaan arkkitehtuurigrafiikan perinteistä selkeämmin erkanevin tavoin. Suunnitelmien ”fotorealistinen” havainnollistaminen taas on kytkenyt arkkitehtuurin hahmottamisen uudella tavalla tietokonegrafiikan ja laajemman kuvallisen kulttuurin virtauksiin. Tietokoneavusteista arkkitehtuuria koskevassa tutkimuksessa on toistaiseksi painotettu uusien digitaalisten välineiden mullistavuutta suhteessa alan perinteisiin. Kuitenkin suunnittelu- ja visualisointisovellusten kuvalliset esitystavat juontuvat edelleen monin tavoin arkkitehtuurin ja kuvallisen kulttuurin historiasta. Luon artikkelissani katsauksen tutkimuksiin, joissa on tartuttu arkkitehtien digitaalisten työvälineiden ja taiteen historian suhteisiin. Hahmottelen myös aihepiirin tulevan tutkimuksen mahdollisia suuntia.

Osasto
Katsausartikkelit
Julkaistu
touko 25, 2022
Viittaaminen
Hyvönen, H. (2022). Digitaalisen arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus tietokoneavusteisen arkkitehtuurin kuvahistoriallisia taustoja koskevaan tutkimukseen. Tahiti, 12(2), 112–123. https://doi.org/10.23995/tht.115726