Neuvottelua moniäänisyydestä

Taidekollektiivi nabbteerin teos mesh/mɛʃ/ taidemuseoinstituution reflektiona ja muutoksentekijänä

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani nykytaiteen vaikutusta prosessissa, joka tähtää demokratian ihanteiden mukaiseen neuvotteluun moniäänisyydestä länsimaisessa taidemuseokontekstissa. Ajankohtaisesta aihealueesta huolimatta taiteen näkökulma on jäänyt vähälle huomiolle museologisen tutkimuksen keskittyessä museoinstituution omaehtoiseen kehitysprosessiin. Selvitän taiteen reflektiomahdollisuuksia taidemuseoinstituutiossa yhden tapausesimerkin valossa. Analysoin taiteilijakollektiivi nabbteerin EMMA – Espoon modernin taiteen museoon toteuttamaa interventiota mesh/mɛʃ/ (2015), jonka erilaisia toimijoita osallistava, prosessimainen teosmuoto haastoi museon vakiintuneita käytäntöjä. Tarkastelen toiminnallisen autonomian ja metamuseaalisuuden käsitteiden avulla niitä temaattisia, materiaalisia, toiminnallisia ja diskursiivisia risteyskohtia, joissa teos toi näkyville taidemuseon metatason (valta)rakenteita ja konstruoi moniäänisyyttä. Paikannan moniäänisyyden tarkastelun taiteen- ja kulttuurintutkijoiden käsityksiin nykytaiteenmuseon ja taiteen reflektiovoimasta sekä kriittiseen kulttuurintutkimukseen, jossa tunnistetaan yhtenäistävän demokratia-ajatuksen murros kohti näkökulmien moninaisuutta, moniperspektiivistä demokratiaa.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit
Julkaistu
loka 24, 2023
Viittaaminen
Kalhama, P. (2023). Neuvottelua moniäänisyydestä: Taidekollektiivi nabbteerin teos mesh/mɛʃ/ taidemuseoinstituution reflektiona ja muutoksentekijänä. Tahiti, 13(2), 9–31. https://doi.org/10.23995/tht.131903